>Биография   >Научна продукция   >Публикации в печата    >Практическа насоченост    >Контакти
     Професор Георги Любенов Манолов е роден на 30.XI.1958 г. в София. Доктор е на политическите науки. Завършва висше образование в ПУ "Паисий Хилендарски".

     Работи последователно като асистент в ПУ "Паисий Хилендарски" и като доцент и доктор в ЮЗУ "Неофит Рилски" (Център за обучение – Пловдив). Понастоящем е президент и ректор на Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, и един от неговите основатели. Чете лекции по политология, политически маркетинг, съвременната държава, избори и избирателни системи и др. Щатен преподавател е в Университета за национално и световно стопанство – София.

     Член е на Съюза на учените и на Съюза на журналистите в България. Главен редактор е на сп. „Политика и сигурност“ и член на редколегията на сп. „Социология и икономика“. Председател е на Програмния съвет на Института за социалнополитически изследвания „Макс Вебер“ – Пловдив, и член на Експертния съвет на Института за стратегии и анализи – София. Има присъдени сертификати за научни постижения и успешно участие в научни конференции, конгреси и публикации в списания в повече от 12 държави, част от които са: Харвардския университет, Ню Йорк (САЩ), Монреал (Канада), Ковънтри (Англия), Москва (Русия), Рига (Латвия) и др.

 

     Проф. Георги Манолов е автор на над 150 научни труда и публикации в страната и в чужбина (САЩ, Русия, Канада, Франция, Испания, Англия, Австрия, Гърция, Словакия, Латвия, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и др.), от които десет монографии, девет учебника, единадесет студии и др. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните политически теории, политическите системи, политическия мениджмънт, политическия маркетинг, съвременната държава, изборите и избирателните системи, предизборните кампании, финансирането на политическите партии и др.

     По-важни негови трудове са: а) монографии: „Сталинизмът като модел на тоталитарно общество“ (1995 г.); „Възникване и развитие на идеите за елита през древността и Възраждането“ (2000 г.); „Предизборната кампания – теории и практика“ (2001г.); „Българският преход: политически митове и реалности“ (2004 г.); „Политическият имидж – формулата на успеха“ (2005 г.); „Политическият пазар“ – том I и II (2008 г.); „Цената на изборите, или как партиите си купуват властта“ (2009 г.); „Политическият елит – теория, история, лидерство (2012 г.); „Η πολιτική ελίτ – θεωρία, ιστορία, ηγεσία“ (Αθήνα, 2013); „Политическата реклама – между реалността и манипулацията“ (2017 г.), The political elite. Theory, History, Leadership. LAP LAMBERT Academic Publishing, Berlin, Germany, 2019; б) учебници и учебни пособия: „Политология“ (1996, 1998, 2004, 2008 г.); „Политически маркетинг“ (2007, 2009 г.); „Държавата – теории, функции, структура“ (2010, 2014 г.); „Въведение в политическата наука“ (2013, 2020 г.); „Увод в политическия маркетинг“ (2015 г.); „Избори и избирателни системи“ (2015 г.); „Политически мениджмънт“ (2016 г.); „Политологически студии“ (2018 г.), „Съвременни политически системи“, 2019 и др.

Признание

      Наш ректор стана почетен професор в Оксфорд. На тържествена церемония президентът и ректор на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов беше избран за почетен професор на Академичния съвет на Оксфорд. Това е поредно академично признание за проф. Манолов, който е един от най-известните и изявени учени в България. Родният политолог е първият професор – представител на обществените науки в България, който е носител на това отличие. Оксфордският университет е най-старото висше учебно заведение във Великобритания, основано през 1167 г. в гр. Оксфорд. В момента е сред най-авторитетните и реномирани британски университети, особено в областта на политическите и историческите науки. Заради високото качество на образователния процес е на челно място в Европа, член е на университетското обединение Europaeum.

Copyright (c), 2008 - 2014