>Биография   >Научна продукция   >Публикации в печата    >Практическа насоченост    >Контакти
Научна продукция

І. МОНОГРАФИИ
     1. Сталинизмът като модел на тоталитарно общество, Пловдив, 1995 г.
     2. Предизборната кампания – теории и практика, Пловдив, 2001 г.
     3. Политическият имидж – формулата на успеха, 2005 г.
     4. Политическият пазар, I и II том, 2008 г.
     5. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта, Пловдив, 2009 г.
     6. Политическият елит – теория, история, лидерство, 2012 г.
     7. Η πολιτική ελίτ – θεωρία, ιστορία, ηγεσία, Αθήνα, 2013 г.
     8. Политическата реклама – между реалността и манипулацията, Пловдив, 2017 г.
     9. Съвременни политически системи, Пловдив, 2019 г.

 

ІІ. СТУДИИ
     1. Тоталитаризмът като феномен на XX век. Пловдив: Симплекс дизайн, 1995.
     2. Изборите и кампаниите: същност, стратегии и концепции, Пловдив: Марица, август 2003.
     3. Българският преход: политически митове и реалности, Пловдив: Марица, 2004, 140 с.
     4. Политическите пари, Пловдив, 2000.
     5. Възникване и развитие на идеите за елита през древността и Възраждането, Пловдив, 2000
     6. Проблеми на политическия маркетинг, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Център за обучение – Пловдив, 2002 (Съставител и редактор: доц. д.п.н. Георги Манолов)
     7. Теориите за елита през ХХ век, Пловдив, 2011.
     8. Политическият пазар и цената на изборите, Годишник на УНСС, 2013.
     9. Политическият пазар и партийното финансиране в България. Пловдив, 2013.
     10. Историческо развитие на избирателната система в България (1878 – 1989 г.).
     11. Политическият брандинг в България. Пловдив, 2015.
     12. Политологически студии. Пловдив, 2018.ІII. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
     1. Политология. Четвърто преработено и допълнено издание. Пловдив: Марица, 2008.
     2. Политически маркетинг. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2009.
     3. Въведение в политическата наука. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2013.
     4. Държавата – теории, функции, структура. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2014.
     5. Увод в политическия маркетинг. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2015.
     6. Избори и избирателни системи. Пловдив: Паисий Хилендарски, 2015.
     8. Политически мениджмънт, 2016 г.ІV. НОВООТПЕЧАТАНА КНИГА

      Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов издаде поредния си научен труд. Монографията е озаглавена „Съвременни политически системи“ и впечатлява с широтата на научния поглед на автора, който прави първото по-цялостно и систематично изследване по тази проблематика в България. Книгата респектира със задълбоченото проследяване и подробното проучване на политическите системи от тяхното възникване през древността, развитието им през Средновековието и еволюцията им до съвременните им проявления. Освен това проф. Манолов систематично изследва и описва видовете избирателна система и влиянието й върху политическите системи, парламентаризма, съдебната власт, институциите на гражданското общество, теокрациите и светската държава; политическата система на Европейския съюз и т.н. Монографията на проф. Манолов се откроява с немалко предимства, едно от които е разглеждането на ключовата категория „политическа система“, защото нейното въвеждане в науката от началото на 50-те години на ХХ век предизвиква истинска революция и е повратна точка в съвременната политология. Използвайки системния подход, авторът прави задълбочен анализ на приликите и разликите между категориите „политическа система“ и „политически режим“, като заедно с това очертава и параметрите на тяхното взаимодействие. Проф. Манолов отделя специално внимание на класификацията на политическите системи в исторически и съвременен аспект, което е още едно от достойнствата на научния му труд. До момента подобна подредба рядко може да се открие в книгите и учебниците по политология. В монографията на задълбочен теоретичен анализ са подложени т.нар. „институции посредници“, като политическите партии, групите за натиск, лобистките групи, които заемат едни от челните места в структурата на съвременната политическа система. Проф. Манолов се спира специално и на недемократичните политически системи в съвремието, като тоталитарните, авторитарните, теократичните и др. Авторът разкрива и водещите характеристики и слабости на политическите системи в България от Освобождението до наши дни, като не спестява недъзите и проблемите на съвременната българска демокрация.

Copyright (c), 2008 - 2014